مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

در این صفحه برخی از ترجمه های انجام شده در رشته ی عمران، به خدمت ارائه شده است تا بتوانید میزان تبحر آنها را محک زده و در صورت مطلوب بودن اقدام به سفارش ترجمه های موجود در این صفحه داده و یا مقاله خود را جهت انجام ترجمه با مراجعت به این صفحه سفارش دهید.


نمونه ترجمه ۱

رشته روانشناسی

Volume 193, Issue 6, June 2015, Pages 1938–۱۹۴۲
A Systematic Literature Review of Life Expectancy Prediction Tools for Patients with Localized Prostate Cancer 
مروری منظم بر مقالات در مورد امید به زندگی برای بیماران با تشخیص سرطان پروستات
 
Matthew Kent,
Andrew J. Vickers
هدف
هدف این مقاله توسعه حمایت های تصمیم گیری بالینی از کارمندان کلینیک ها میباشد که با بیماران مبتلا به سرطان پروستات مشاوره می نمایند. ابزار مورد نظر برآورد هایی از امید به زندگی در بیماران بر اساس سن، عوامل مشترک و ویژگی های تومور فراهم می نماید. ما مقالات را برای یافتن پیش بینی های مناسب و مدل های مناسب مورد بازبینی قرار دادیم.
Purpose
We aimed to develop a clinical decision support tool for clinicians counseling patients with localized prostate cancer. The tool would provide estimates of patient life expectancy based on age, comorbidities and tumor characteristics. We reviewed the literature to find suitable prediction models.
مواد و روش ها
ما مقالات را برای مدل های پیش بینی امید به زندگی مورد بررسی قرار دادیم. مدل ها بر حسب این مساله مورد ارزیابی قرار گرفتند که آیا آنها براورد خطر، مرگ و میر، را فراهم کرده و آیا به لحاظ بالینی ممکن و دقیق می باشند یا خیر. امکان سنجی بالینی بر حسب این مساله تعریف می شود که آیا مدل می تواند ضریب را تامین کرده و می تواند در مشاوره ها برای مردان در بازه سنی گسترده با و بدون موانع جمع آوری داده ها به کار گرفته شود یا خیر.
Materials and Methods
We searched the literature for prediction models for life expectancy. Models were evaluated in terms of whether they provided an estimate of risk, incorporated comorbidities, were clinically feasible and gave plausible estimates. Clinical feasibility was defined in terms of whether the model provided coefficients and could be used in the initial consultation for men across a wide age range without an undue burden of data gathering.
نتایج
مدل های ارایه شده در مقالات با استفاده  از سالهای زندگی به حای ریسک مرگ، ارزیابی شده است و در این راستا از پرسشنامه برای بررسی مرگ و میر، براورد های غیر ممکن، توصیه های مشکوک و امکان سنجی ضعیف بالینی استفاده شده است. ما در یافتیم که ابزار هایی که شامل بکار گیری رویکرد های غیر پایا می باشند در ارزیابی مرگ و میر و شفاف سازی جدول امید به زندگی، نامناسب بوده و نیاز دارند که تصمیم گیری های درمانی قبل از این مساله محاسبه شوند یا براورد های ممکن را مانند ریسک اصلی سرطان پروستات و مرگ و میر ناشی از آن حتی برای افراد بالای ۸۰ سال ارایه شود.
Results
Models in the literature were characterized by the use of life years rather than a risk of death, questionable approaches to comorbidities, implausible estimates, questionable recommendations and poor clinical feasibility. We found tools that involved applying an unvalidated approach to assessing comorbidities to a clearly erroneous life expectancy table, or requiring that a treatment decision be made before life expectancy could be calculated, or giving highly implausible estimates such as a substantial risk of prostate cancer specific mortality even for a highly comorbid 80-year-old with Gleason 6 disease.
ما در یافتیم که کمبود های بین این ابزار ها است که ریسک مرگ و میر از سایر علل را پیش بینی می نماید. هیچ مدلی برای پیاده سازی در این نظام تصمیم گیری و حمایت بالینی وجود ندارد.
Conclusions
We found gross deficiencies in current tools that predict risk of death from other causes. No existing model was suitable for implementation in our clinical decision support system

نمونه ترجمه۲

رشته روانشناسی

 

برای انجام این ترجمه و ارائه ی آن در مدت زمان ۲ روز می توانید با مراجعه به صفحه ی سفارش ترجمه، اقدام به سفارش آن نمایید.