مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

isi
چگونه یک مقاله علمی-پژوهشی بنویسیم؟
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
thesis-synopsis
شیوه نگارش پایان نامه
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
نمایش همه

سبک های استناد دهی مرسوم در متون علمی

referencing_wordle

شیوه های رفرنس دهی:

 

< 50% 5p % table style="width : 300px ; margin: 10px ; ">

سبک APA[1] کتاب نام خانوادگی، نام. (سال نشر)، عنوان کتاب. (ویراست). محل انتشار: ناشر (تاریخ انتشار به زبان اصلی). مقاله نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله تخصصی، شماره مجله (شماره دوره)، شماره صفحه یا صفحات. استناد در متن (احمدی، ۱۳۹۰، ص۱۰).

 

سبک هاروارد[۲]
کتاب نام خانوادگی، نام، سال نشر. عنوان کتاب. ویراست. محل انتشار: نام نشر.
مقاله نام خانوادگی، نام، سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجله تخصصی، دوره (شماره)، صفحه یا صفحات.
استناد در متن (احمدی ۱۳۹۰، ص۱۰).
سبک ترابیان[۳]
کتاب نام خانوادگی، نام. عنوان کتاب. محل انتشار: نام نشر، سال نشر.
مقاله نام خانوادگی، نام. «عنوان مقاله»، عنوان مجله تخصصی، دوره (شماره)، محل انتشار: سال انتشار. صفحه یا صفحات.
استناد در متن کتاب: شماره پاورقی-نام و نام خانوادگی، عنوان کتاب، محل انتشار، نام ناشر، تاریخ انتشار، شماره صفحه یا صفحات.

مقاله: شماره پاورقی- نام و نام خانوادگی، «عنوان مقاله»، نام مجله، دوره (شماره) سال انتشار: صفحه یا صفحات.

توضیحات منیع با شماره گذاری انتهای جمله در پاورقی مشخص می شود. برای بار اول کامل معرفی می شود. برای بار دوم به نوشتن نام و نام خانوادگی و قید کلمه همان منبع و شماره صفحه اکتفا می شود.
سبک شیکاگو[۴]
کتاب نام خانوادگی، نام. عنوان کتاب. محل انتشار: نام نشر، سال نشر.
مقاله نام خانوادگی، نام. «عنوان مقاله»، عنوان مجله تخصصی، دوره (شماره)، محل انتشار: سال انتشار. صفحه یا صفحات.
استناد در متن کتاب: شماره پاورقی-نام و نام خانوادگی، عنوان کتاب، محل انتشار، نام ناشر، تاریخ انتشار، شماره صفحه یا صفحات.

مقاله: شماره پاورقی- نام و نام خانوادگی، «عنوان مقاله»، نام مجله، دوره (شماره) سال انتشار: صفحه یا صفحات.

توضیحات منیع با شماره گذاری انتهای جمله در پاورقی مشخص می شود. برای بار اول کامل معرفی می شود. برای بار دوم به نوشتن نام و نام خانوادگی و شماره صفحه اکتفا می شود.
سبک  انجمن زبان نوین[۵]
کتاب نام خانوادگی، نام. عنوان کتاب. محل انتشار: نام نشر، سال نشر.
مقاله نام خانوادگی، نام. «عنوان مقاله»، عنوان مجله تخصصی، دوره (شماره)، محل انتشار: سال انتشار. صفحه یا صفحات.
استناد در متن نام خانوادگی و صفحه (احمدی۱۱۲).
توضیحات قالب کلی تنظیم فهرست منابع همچون سبک ترابیان است.
سبک  ونکوور[۶]
کتاب شماره استناد- نام خانوادگی نام. عنوان کتاب. محل انتشار: نام نشر؛ (سال نشر). شماره صفحه-صفحات.
مقاله شماره استناد- نام خانوادگی نام. عنوان مقاله. عنوان مجله تخصصی، (تاریخ انتشار)؛ دوره (شماره): صفحه یا صفحات.
استناد در متن شماره استناد در انتهای متن درون پرانتز می آید.
توضیحات این سبک بیشتر در مجلات علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

[۱]  راهنمای نگارش انجمن روانشناسی آمریکا : publication manual of the American Psychological Association (APA)

[۲]  Harvard System of Referencing Guide (HSRG)

[۳]  Turabian style

[۴]  Chicago style

[۵]  Modern Language Association (MLA)

[۶]  Vancouver Style

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *