مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

referencing_wordle
سبک های استناد دهی مرسوم در متون علمی
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
spss-lisrel
مدل معادلات ساختاری (SEM)
بهمن ۱۸, ۱۳۹۵
نمایش همه
thesis-synopsis

به نام خدا
به طور کلی پایان نامه اغلب رشته ها، در قالب زیر تهیه می شود:

طرز قرار گیری صفحات:

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه حاوی عنوان تحقیق و نام نگارنده
صفحه سپاسگزاری
صفحه تقدیم به
فهرست مطالب
فهرست جدول ها (در صورت وجود)
فهرست نمودارها (در صورت وجود)
فهرست شکل ها (در صورت وجود)
فهرست نقشه ها (در صورت وجود)
فهرست علائم (در صورت وجود)

چکیده

(۲۵۰-۳۰۰ کلمه در یک صفحه به صورت یک پاراگراف، چکیده باید جامع و بیان‌کننده‌ خلاصه‌ای از اقدامات انجام‌شده باشد. در چکیده باید از ارجاع به مرجع و ذکر روابط ریاضی، بیان تاریخچه و تعریف مسئله خودداری ‌شود، این موضوعات باید در “مقدمه” پایان نامه نوشته شود.)
واژه های کلیدی: (۳تا ۸ کلمه)

۱- فصل اول : کلیات تحقیق (۱۵ الی ۲۰ صفحه)

۱-۱- مقدمه
(هدف از نوشتن مقدمه این است که زمینه اطلاعاتی لازم برای خواننده فراهم آید. در طول مقدمه باید سعی شود موضوع تحقیق با زبانی روشن، ساده و به طور عمیق و جهت یافته به خواننده معرفی شود و مقدمه باید خواننده را مجذوب و اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد. در مقدمه باید ارائه سوابق و اطلاعات موجود (با ذکر منبع) به روش منظم، منطقی و هدف دار، خواننده را جهت داده و به سوی راه حل مورد نظر هدایت کند. مقدمه مناسب¬ترین مکان برای ارائه اختصارات و بعضی توضیحات کلی است توضیحاتی که شاید نتوان در مباحث دیگر در مورد آنها توضیح داد.)

۱-۲- بیان مسأله
(بیان مساله به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است. در این قسمت باید به این سوال جـواب داده شود که چرا مساله پژوهش مساله ای است که باید مورد تحقیق علمی قرار گیـرد. اصـل کلـی در بیـان مساله رعایت یک روند منطقی است بطوری که شروع آن با مشکل و ختم آن با هدف تحقیـق مـی باشـد.در بیان مساله معلوم می شود که : بروز و شیوع مشکل چقدر است؟ چه کسانی را در بر می گیرد؟ این موضوع از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولی داشـته اسـت؟ دلایـل احتمـالی مشکل چیست؟ چه راه حل هایی تا کنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا ایـن روش انتخاب شده است؟ لازم است عوارض ناشی از تداوم مشکل و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن بـه روشنی مطرح گردد)

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
حداقل دو صفحه باشد.
در این قسمت می بایست به سوال¬های زیر پاسخ داده شود:
 اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه¬های موجود چیست؟
 نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟
 نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه¬های قبلی چگونه است؟
 اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه¬ریزان چیست؟
 نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟
 نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

۱-۴- اهداف
۱-۴-۱- هداف اصلی
۱-۴-۲- اهداف فرعی
(اهداف باید صریح، روشن، بدون ابهام و واقع بینانه باشد و بصورت منطقی و با افعـال رفتـاری بیـان شود. اهداف باید با عنوان، بیان مساله، فرضیه و سوالات پژوهش هماهنگ باشد.)

۱-۵- سوالات
۱-۵-۱- سوال اصلی
۱-۵-۲- سوالات فرعی

۱-۶- فرضیه ها
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی
(فرضیه بصورت یک جمله خبری و حتی المقدور جهـت دار نوشـته شـود و حـاوی یـک پیشگویی باشد و زیربنای علمی داشته باشد. در مطالعات توصیفی به جای فرضـیات سـوالات تحقیـق ذکـر میشود.)

۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق
۱-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق

۱-۸- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها
۱-۸-۱- تعریف نظری
۱-۸-۲- تعریف عملیاتی
(در تعریف نظری متغیر ها باید از یک مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقیق و واضح و با کلمـات ساده آن را تعریف کرد. در تعریف عملی متغیر بصورت واقعیاتی قابل اندازه گیری با کلمات ساده و واضـح بیان شود).

۲- فصل دوم: مروری برادبیات موضوع (حداقل ۴۰ص)

این فصل در رشته های فنی به بیان کلی سیستم مورد نظر و مطالعات و مدلهای ارائه شده در آن زمینه اختصاص دارد.
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مبانی نظری
۲-۳- بررسی تحقیقات انجام شده
۲-۳-۱- پیشینه مطالعات داخلی
۲-۳-۲- پیشینه مطالعات خارجی
مروری بر مطالعات به منظور دستیابی به جنبه های مختلف موضوع پژوهش است که برای محقق فرصتی فراهم می سازد تا درک کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چه اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد و او باید از کجا شروع کند و یا چه کاری و چگونه کار را انجام دهد . در حقیقت مروری بر مطالعات خلاصه ای از نکات اصلی، نتیجه گیری عمومی و خلاء موجود در مطالعات و کاربرد در تحقیق می باشد . در هنگام سازمان دهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهید. ضمناً ذکر نام نویسنده مورد نظر و سال تحقیق او نیز درمتن ضروری است. توجه شود منظور از ارائه این فصل صرفا به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست، بلکه باید همراه با خلاصه ای از این نظرات و بحث کلی باشد، به نحوی که خواننده را ارضاء نماید. سعی شود از مقالات به روز استفاده شود. ۱۳۸۸ تا حال و ۲۰۰۸ تا حال.

۲-۴- چارچوب نظری تحقیق
در این قسمت نظریات مربوط به متغیرها نوشته می شود. نظریات صاحبنظران به نام و مدلهای ارائه شده در این خصوص آورده می شود. ارائه و نگارش تئوری های جدید مربوط به موضوع و مدل های مختلف مشخص یا استادادری که شناخته شده هستند بسیار مهم و ضروری است. سپس بر اساس شاخص های معرفی شده از سوی نظریه پردازان مدل مفهومی تحقیق را ارائه می دهیم. حداقل دو صفحه از حجم یک پایان نامه به این قسمت اختصاص دارد.
۲-۵- مدل تحلیلی تحقیق (این قسمت می تواند در فصل سوم نیز بیاید)

۳- فصل سوم: روش اجرای تحقیق(حداقل ۱۵ص)

این فصل متناسب با نوع رشته نوشته می شود. در رشته های آزمایشگاهی می بایست تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مورد استفاده شهر داده شود. در رشته های فنی نیز می بایست شرایط شبیه سازی یا الگوریتم پیشنهادی شرح داده شود. فصل سوم در رشه های فنی حجم بیشتری داشته(۳۰-۴۰ صفحه) و ساختار کلی سیستم مورد پیاده سازی را در بر می گیرد.

۳-۱- مقدمه
۳-۲- نوع پژوهش
۳-۳- روش پژوهش
۳-۴- جامعه پژوهش
۳-۵- نمونه پژوهش
۳-۶- روش نمونه گیری
۳-۷- حجم نمونه و روش محاسبه آن
۳-۸- روش گردآوری اطلاعات
۳-۹- ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۱۰- روایی و پایایی ابزار
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۱۲- محدودیت های پژوهش
۳-۱۳- ملاحظات اخلاقی

۴- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (حداقل ۲۰ص)

این فصل شامل بیان نتایج حاصل از تحقیق است. مطالب این بخش تنها بر اساس یافته های حاصل از پژوهش تنظیم می گردد و شامل اطلاعات نوشتاری، جداول و نمودارها می باشد. باید از ذکر اطلاعات یکسان در الگوهای متفاوت (متن، جداول و نمودار …) پرهیز شود. البته ضروری است یافته ها در ابتدا با جملات ساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جداول و نمودار استناد شود. این فصل به بیان یافته ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی که بیشتر در پروپوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض گویی پرهیز شود. تمامی جداول و نمودارها باید شماره مطابق فصل خورده و دارای تیتر باشند.

۵- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری (حداقل ۱۰ص)

۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه نتایج
در این قسمت خلاصه ای ازنتایج فصل چهارم به صورت تیتروار ارائه می شود.
۵-۳- بحث
قسمت اول بحث پاسخ به سؤالات پژوهش است سپس نتایج با یافته های دیگر محققین مقایسه می گردد و دلایل تفاوت ذکر می شود. در این فصل باید به یافته های مهم و شاخص پایان نامه با دلایل منطقی و علمی اشاره شود و تنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد که در فصل نتایج به آن اشاره شده است.
۵-۴- نتیجه گیری
در این قسمت نتایج اختصاصی و مهم به صورت دسته بندی ارائه می گردد، طوری که خواننده پایان نامه باخواندن آن بتواند یافته های مهم پایان نامه را به دست آورد.
۵-۵- پیشنهادها
در قسمت پیشنهادات به مسائل بی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده اشاره می شود و پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی به استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق ارائه می شود. در حقیقت در این بخش زمینه های تحقیقاتی جدید پیش روی محققان گذاشته می شود.

منابع
ضمائم و پیوست ها
چکیده انگلیسی

نکته:

لازم به ذکر است که به تناسب رشته و موضوعات استثنائاتی در قالب مذکور قابل اجراست. مثلاً در فصل سوم رشته های فنی می بایست به ارائه معادلات و روش های مختص موضوع پرداخته شود و سپس الگوریتم پیشنهادی یا شرایط شبیه سازی و روش کار پیشنهادی می آید.
در رشته های آزمایشگاهی و تجربی همچون رشته های مهندسی شیمی، کشاورزی، پزشکی و علوم وابسته و … فصل اول به عنوان کلیات علاوه بر ارکان ذکر شده در این نوشتار حاوی تمامی مفاهیم به کار رفته در تحقیق است و فصل دوم تنها به تاریخچه و پیشینه مطالعاتی اختصاص دارد. به عبارتی دیگر حجم فصل اول در این رشته ها بسیار بیشتر از سایر رشته هاست. فصل سوم نیز تحت عنوان مواد و روش ها نوشته می شود. در این فصل مواد استفاده شده و تجهیزات به کار رفته جهت انجام آزمایش به تفصیل بیان می شوند. جدول تیمارهای استفاده شده آورده می شود. روش انجام آزمایشات به صورت مفصل شرح داده می شوند. در این فصل هیچ گونه نتیجه ای ارائه نمی شود و تنها روش اجرای حقیق عنوان می شود.
در رشته های حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، تاریخ و رشته های وابسته به این موضوعات بر اساس پلن فصول دسته بندی می شوند.
حجم پایان نامه های ارشد کمتر از ۱۲۰ صفحه و بیشتر از ۱۶۰ صفحه نباشد. پایان نامه های کارشناسی و پروژه های کسر خدمت بین ۸۰ -۱۱۰ باشد. پایان نامه های دکترا نباید کمتر از ۲۰۰ ص باشد. قسمت اعظم آن را فصل دوم و چهارم تشکیل می دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *