اسفند ۸, ۱۳۹۵
82047026-70673198

بررسی تحولات ژئوپلتیکی سواحل جنوب شرقی ایران (ساحل مکران)

سواحل مکران دارای مزایای ژئوپلتیکی اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطی منطقه¬ای و بین¬المللی خاصی است که اهمیت بسزایی برای ایران و منطقه دارد. هدف از اجرای این مطالعه بررسی تحولات ژئوپلتیکی سواحل جنوب شرقی ایران خصوصاً سواحل مکران بوده است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای صورت پذیرفته است. ساحل دریاي عمان دسترسی به اقیانوس هند را تسهیل می¬سازد که خود نتایج ژئواستراتژیک و اقتصادي در زمینه¬هاي حمل و نقل، تجارت دریایی، امنیت انتقال انرژي، شیلات و منابع دریایی در پی دارد. نقش ارتباطی ایران براي کشورهاي همسایه محصور در خشکی، افغانستان و آسیاي میانه، می¬تواند به نقش ایران در مناسبات منطقه¬اي و نیز ایجاد تعادل¬هاي ژئوپلیتیکی براي خروج از بحرانها و چالشهاي ژئوپلیتیکی کمک کند.
بهمن ۲۶, ۱۳۹۵
slide2

حل مثالی از بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک در متلب

  حل این مثال در  نسخه ۲۰۱۶ انجام پذیرفته است.   در این مثال قصد داریم دو تابع زیر را مینیمم نمایم: این دو تابع در […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
photo_2017-02-08_16-28-57

مشاوره و تحلیل فصل چهارم پایان نامه spss

تحلیل فوری فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
بهمن ۱۸, ۱۳۹۵
spss-lisrel

مدل معادلات ساختاری (SEM)

روش مدلسازی معادلات ساختاری بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که در آنها متغیرهای آشکار دارای خطای اندازه گیری هستند و همچنین روابط بین متغیرها پیچیده است. با استفاده از این روش میتوان از یکسو دقت شاخصها یا متغیرهای قابل مشاهده را اندازه گرفت و از سوی دیگر روابط علی بین متغیرهای نهفته و میزان واریانس تبیین نشده را بررسی کرد. مدلسازی معادلات ساختاری از دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری تشکیل شده است و متغیرهای مدل در دو دسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیم بندی می شوند.