مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

هیدرات گازی، کلاترات، خطوط انتقال گاز و چاه ها، پیش برندگی تشکیل هیدرات

آبان ۲۳, ۱۳۹۵
An example of burning hydrates

عوامل بازدارنده و تسریع کننده تشکیل هیدرات گازی

هیدرات، ترکیبی برفک مانند از آب و گاز طبیعی است که در دمای بالاتر از نقطه انجماد آب و فشار بالا تشکیل می شود. علی رغم ارزش بالای آنها در تولید انرژی در قرن حاضر، تشکیل آنها در خطوط انتقال گاز موجب افزایش افت فشار و انسداد و نهایتاً انفجار در خطوط لوله جریان می شود. به طور کلی، تشکیل هیدرات به شرایط عملیاتی از قبیل فشار، دما، نوع سیال بستگی دارد. از آنجا که یکی از روش های مؤثر در تولید گاز طبیعی تجزیه هیدرات گازی تشکیل شده در مخازن است. از اینرو روش های تجزیه این ترکیبات مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به استفاده های بهینه از هیدرات گازی، استفاده از بهبود دهنده ها جهت تسریع و بازدارنده ها برای به تعویق انداختن تشکیل هیدراتها در این مطالعه مد نظر قرار گرفته شده است. همچنین شرایط تشکیل هیدرات، شرایط پیش برندگی و بازدارندگی تشکیل هیدرات گازی مورد مطالعه قرار گرفته است.