مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

پایان نامه، کلیات، پیشینه تحقیق، روش کار، مواد و روش ها، نتایج، نتیجه گیری، بحث، پیشنهادات

آذر ۲۱, ۱۳۹۵
thesis-synopsis

شیوه نگارش پایان نامه

اغلب پایان نامه ها در پنج فصل تدوین می شوند. در این مقاله ترتیب قرار گیری صفحات پایان نامه و محتوای هر فصل از پایان نامه توصیف شده است.